การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ 1 :ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website:  http://www.tmc.or.th/tcgme