วันที่ 26 ตุลาคม 2561 แพทย์ประจำบ้านปี 2 นำเสนอผลงานวิจัย