กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ประจำปี 2562

  1. กำหนดให้แพทย์ประจำบ้านส่ง CD Thesis จำนวน 20 แผ่น ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 หลังจากนั้นสมาคมจะดำเนินการส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ต่อไป
  2. การนำเสนอผลงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-17.30 น.
    สถานที่นำเสนอ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
    สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอับดุลราฮิม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  4. สอบปากเปล่า และการสอบ OSCE (case contouring) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
    สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอับดุลราฮิม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย