• กิจกรรม/ประชุมวิชาการ
  • กิจกรรม/ประชุมวิชาการ
  • กิจกรรม/ประชุมวิชาการ

ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ : 16-18  มีนาคม  2561

สถานที่ : โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ระยอง  .ระยอง