เรียนท่านอาจารย์ เพื่อนสมาชิกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจ ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสมาชิก และบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ในปีนี้จะเป็นการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 25 ของสมาคมฯ

     ช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง  มีข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ มากมาย  ทางคณะกรรมการจัดการประชุมโดยเฉพาะประธานฝ่ายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าและมาตรฐานของการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ  เหล่านี้  โดยใช้หัวเรื่องการประชุมครั้งนี้ว่า “Controversies  in Radiation Oncology”  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

     การประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งชาวไทยและต่างชาติมาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2558 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community หรือ AEC) ทางสมาคมได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมศักดิ์   โล่ห์เลขา  นายกแพทยสภา ร่วมปาฐกถาเกียรติยศอำนวย  เสมรสุต  เรื่อง “Effect of AEC to medical personal”  คณะกรรมการสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิก และบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

     สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ทีมผู้จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ที่เสียสละเวลา ทั้งแรงกายและแรงใจตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาอีกครั้ง  นอกจากนี้ขอขอบคุณบริษัทเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ที่ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการของสมาคมมาโดยตลอด  ทำให้การประชุมสามารถดำเนินและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง

 

 

รศ.นพ. ประเสริฐ   เลิศสงวนสินชัย

นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย