ส่งบทคัดย่อภายใน 29/02/2020

ผู้ที่สนใจจะนำเสนอผลงานในรูปแบบ poster สามารถส่งผลงานมาให้กรรมการฝ่ายวิจัยพิจารณาภายในวันที่ 29 กพ 2563

ผ่านทางอีเมล์ thastro2010@gmail.com

โดยส่งในหัวข้อ บทคัดย่อสำหรับงานประชุมสมาคมประจำปี 2563 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด