ต่อมไทรอยด์ มีความสำคัญอย่างไร?

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อ อยู่ด้านหน้าของลำคอทั้งซ้าย และขวา  โดยอยู่บริเวณด้านข้างลูกกระเดือก และมีเนื้อเยื่อไทรอยด์เชื่อมระหว่างต่อมด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งมะเร็งต่อมไทรอยด์เกิดได้กับต่อมไทรอยด์ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา รวมทั้งในเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อมทั้งสองข้าง   ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมสำคัญเกี่ยวกับการสร้าง ไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของ ทั้ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  และ  การทำงานต่างๆของเซลล์  และ กระตุ้นการทำงานของหัวใจ  หลอดเลือด  ระบบประสาท  เกี่ยวข้องกับความรู้สึกร้อนหนาวของร่างกาย และยังทำงานร่วมกับฮอร์โมนอื่นๆอีกด้วย


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เกิดได้อย่างไร?

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่แท้จริงยังไม่ทราบ แต่จากการศึกษาเชื่อว่า น่าเกิดจากหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ที่สำคัญ คือ จากพันธุกรรมที่ผิดปรกติ ทั้งชนิดถ่ายทอดได้ และชนิดไม่ถ่ายทอด และมีปัจจัยเสี่ยงอื่นเสริม เช่น การได้รับรังสีบางชนิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น จากโรงงานพลังปรมาณู  และ/หรือจากระเบิดปรมาณู   และอาจ เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศ เพราะพบโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เกิดในผู้หญิง สูงกว่าในผู้ชายมาก  อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นโรคมะเร็งที่พบได้ในทุกวัย ทั้งในเด็ก วัยรุ่น ในผู้ใหญ่ และ ในผู้สูงอายุ


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มีอาการอย่างไร?

ไม่ มีอาการเฉพาะสำหรับโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ แต่เป็นเหมือนอาการจากโรคต่อมไทรอยด์ทั่วไป หรือโรคคอพอก  คือ มีก้อนเนื้อโตผิดปรกติในต่อมไทรอยด์  คลำได้  โดยทั่วไปไม่เจ็บ แต่บางครั้งอาจเจ็บได้  และบางครั้งอาจร่วมกับมีต่อมน้ำเหลืองที่ลำคอโต  คลำได้


รู้ได้อย่างไรว่า เป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

แพทย์ วินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยการคลำพบก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์ และแพทย์เจาะ/ดูด เซลล์จากก้อนเนื้อ ตรวจทางเซลล์วิทยา  บางครั้งอาจมีการตรวจต่อมไทรอยด์ด้วย อัลตราซาวด์ ก่อนการเจาะ/ดูดเซลล์


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มีกี่ระยะ?

การ จัดระยะโรคของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ต่างจากโรคมะเร็งชนิดอื่น คือ มีการนำอายุผู้ป่วยมาจัดเป็นระยะโรคด้วย ทั้งนี้เพราะในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า ๔๕ ปี โรคมีความรุนแรงต่ำมาก

ในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า ๔๕ ปี   โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์มีเพียง ๒ ระยะเท่านั้น คือ

ระยะที่ ๑  โรคเกิดในต่อมไทรอยด์เพียงด้านเดียว หรือ ทั้ง ๒ ด้าน และ/หรือ มีการลุกลามเข้าต่อม    น้ำเหลืองบริเวณลำคอ

ระยะที่ ๒  โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระแสเลือด ซึ่งมักแพร่กระจายเข้าสู่ปอด

ในผู้ป่วยอายุ ตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป   โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ แบ่งเป็น ๔ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑  ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒ ซม.

ระยะที่ ๒  ก้อนมะเร็งโตกว่า ๒ ซม. แต่ไม่โตเกิน ๔ ซม.

ระยะที่ ๓  ก้อนมะเร็งโตมากกว่า ๔ ซม. และ/หรือ ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณติดกับต่อมไทรอยด์

ระยะที่ ๔  ก้อนมะเร็งลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ และ/หรือ อวัยวะข้างเคียง และ/หรือ มีโรคลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ  และ/หรือ โรคแพร่กระจายเข้ากระแสเลือด/โลหิตไปยังอวัยวะอื่นๆ  ที่พบได้บ่อย คือ  ปอด  กระดูก  หนังศีรษะ   สมอง และ ตับ


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มีกี่ชนิด?

โรค มะเร็งต่อมไทรอยด์มีหลายชนิด แต่แบ่งใหญ่ๆ เป็น สองชนิด คือ ชนิดเซลล์มะเร็งจับกินแร่รังสีไอโอดีน และ ชนิดเซลล์มะเร็งไม่จับกินแร่รังสีไอโอดีน  โรคชนิดเซลล์จับกินแร่รังสีไอโอดีนมีความรุนแรงโรคต่ำกว่าชนิดเซลล์ไม่จับ กินแร่รังสีไอโอดีนมาก


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์รักษาอย่างไร?

การ รักษาหลัก ของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ คือ การผ่าตัด  และหลังการผ่าตัด จะมีการตรวจก้อนมะเร็งจากการผ่าตัดเพื่อตรวจพิสูจน์ทางพยาธิวิทยา และ แพทย์จะประเมินว่า สมควรต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องด้วยการรับประทาน แร่รังสี ( แร่รังสีไอโอดีน) หรือไม่   ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่า เป็นเซลล์ชนิดจับกินแร่รังสีไอโอดีนหรือไม่   แร่รังสีไอโอดีน อาจอยู่ในรูปแคปซูล หรือ เป็นน้ำ ซึ่งจะให้การรักษา โดยแพทย์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  และ/หรือ แพทย์ทางรังสีรักษา   แต่บางครั้งเมื่อโรคลุกลามเข้าอวัยวะข้างเคียง อาจมีการฉายรังสีรักษาร่วมด้วย   และถ้าเป็นโรคมะเร็งชนิดเซลล์รุนแรง /เซลล์มะเร็งไม่จับกินแร่รังสีฯ อาจมีการรักษาร่วม หลังการผ่าตัด ด้วยรังสีรักษา และยาเคมีบำบัด


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์รักษาหายไหม?

โดย ทั่วไป โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ส่วนใหญ่ เป็นชนิดจับกินแร่รังสีไอโอดีน ซึ่งมีความรุนแรงโรคต่ำมาก  รักษาแล้วมีโอกาสหายสูง  อย่างไรก็ตาม  ความรุนแรงโรค นอกจากขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งแล้ว ยังขึ้นกับอายุ ถ้าอายุตั้งแต่ ๔๕ ปี ความรุนแรงโรคสูงกว่า  และถ้าเป็นเพศชายความรุนแรงโรคสูงกว่าเพศหญิง


เมื่อผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว ร่างกายยังมีไทรอยด์ฮอร์โมนอีกไหม?

ภาย หลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้ง สองข้างแล้ว ร่างกายไม่สามารถสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนได้อีก  ผู้ป่วยต้องรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนตลอดชีวิต (ขาดยาฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ได้ตลอดชีวิต) 

ยาไทรอยด์ฮอร์โมนที่ผู้ป่วยได้รับ  นอกจากชดเชยไทรอยด์ฮอร์โมนให้กับร่างกายแล้ว  ยังช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดเซลล์จับกินแร่รังสีฯ ย้อนกลับเป็นซ้ำได้อีกด้วย  เนื่องจากยาไทรอยด์ฮอร์โมนมีผล ชะลอ/หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดเซลล์จับกินแร่รังสีฯ ได้  ดังนั้น ภายหลังครบการรักษาแล้ว ผู้ป่วยยังคงต้องรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนต่อเนื่องตลอดชีวิต  ขาดยาไม่ได้


มีวิธีตรวจโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ตั้งแต่เริ่มเป็นไหม?

ใน ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรอง หรือ ตรวจให้พบโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ตั้งแต่เริ่มเป็น/ยังไม่มีอาการ   แต่ทุกๆคน ควรหัดสังเกตลำคอของตนเอง และ คลำลำคอ โดยเฉพาะในคนที่มีครอบครัวเป็นโรคของต่อมไทรอยด์ หรือ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์  โดยถ้าพบมีคอโต หรือ คลำได้ก้อนเนื้อผิดปรกติ  หรือคลำพบต่อมน้ำเหลือลำคอโต  ควรรีบปรึกษาแพทย์


ป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้ไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ มีความสำคัญอย่างไร? 

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อ อยู่ด้านหน้าของลำคอทั้งซ้าย และขวา  โดยอยู่บริเวณด้านข้างลูกกระเดือก และมีเนื้อเยื่อไทรอยด์เชื่อมระหว่างต่อมด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งมะเร็งต่อมไทรอยด์เกิดได้กับต่อมไทรอยด์ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา รวมทั้งในเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อมทั้งสองข้าง   ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมสำคัญเกี่ยวกับการสร้าง ไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของ ทั้ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  และ  การทำงานต่างๆของเซลล์  และ กระตุ้นการทำงานของหัวใจ  หลอดเลือด  ระบบประสาท  เกี่ยวข้องกับความรู้สึกร้อนหนาวของร่างกาย และยังทำงานร่วมกับฮอร์โมนอื่นๆอีกด้วย  


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เกิดได้อย่างไร? 

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่แท้จริงยังไม่ทราบ แต่จากการศึกษาเชื่อว่า น่าเกิดจากหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ที่สำคัญ คือ จากพันธุกรรมที่ผิดปรกติ ทั้งชนิดถ่ายทอดได้ และชนิดไม่ถ่ายทอด และมีปัจจัยเสี่ยงอื่นเสริม เช่น การได้รับรังสีบางชนิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น จากโรงงานพลังปรมาณู  และ/หรือจากระเบิดปรมาณู   และอาจ เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศ เพราะพบโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เกิดในผู้หญิง สูงกว่าในผู้ชายมาก  อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นโรคมะเร็งที่พบได้ในทุกวัย ทั้งในเด็ก วัยรุ่น ในผู้ใหญ่ และ ในผู้สูงอายุ


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มีอาการอย่างไร? 

ไม่ มีอาการเฉพาะสำหรับโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ แต่เป็นเหมือนอาการจากโรคต่อมไทรอยด์ทั่วไป หรือโรคคอพอก  คือ มีก้อนเนื้อโตผิดปรกติในต่อมไทรอยด์  คลำได้  โดยทั่วไปไม่เจ็บ แต่บางครั้งอาจเจ็บได้  และบางครั้งอาจร่วมกับมีต่อมน้ำเหลืองที่ลำคอโต  คลำได้


รู้ได้อย่างไรว่า เป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ 

แพทย์ วินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยการคลำพบก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์ และแพทย์เจาะ/ดูด เซลล์จากก้อนเนื้อ ตรวจทางเซลล์วิทยา  บางครั้งอาจมีการตรวจต่อมไทรอยด์ด้วย อัลตราซาวด์ ก่อนการเจาะ/ดูดเซลล์


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มีกี่ระยะ? 

การ จัดระยะโรคของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ต่างจากโรคมะเร็งชนิดอื่น คือ มีการนำอายุผู้ป่วยมาจัดเป็นระยะโรคด้วย ทั้งนี้เพราะในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า ๔๕ ปี โรคมีความรุนแรงต่ำมาก

  ในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า ๔๕ ปี   โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์มีเพียง ๒ ระยะเท่านั้น คือ

ระยะที่ ๑  โรคเกิดในต่อมไทรอยด์เพียงด้านเดียว หรือ ทั้ง ๒ ด้าน และ/หรือ มีการลุกลามเข้าต่อม    น้ำเหลืองบริเวณลำคอ

ระยะที่ ๒  โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระแสเลือด ซึ่งมักแพร่กระจายเข้าสู่ปอด

  ในผู้ป่วยอายุ ตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป   โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ แบ่งเป็น ๔ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑  ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒ ซม.

ระยะที่ ๒  ก้อนมะเร็งโตกว่า ๒ ซม. แต่ไม่โตเกิน ๔ ซม.

ระยะที่ ๓  ก้อนมะเร็งโตมากกว่า ๔ ซม. และ/หรือ ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณติดกับต่อมไทรอยด์

ระยะที่ ๔  ก้อนมะเร็งลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ และ/หรือ อวัยวะข้างเคียง และ/หรือ มีโรคลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ  และ/หรือ โรคแพร่กระจายเข้ากระแสเลือด/โลหิตไปยังอวัยวะอื่นๆ  ที่พบได้บ่อย คือ  ปอด  กระดูก  หนังศีรษะ   สมอง และ ตับ


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มีกี่ชนิด?

โรค มะเร็งต่อมไทรอยด์มีหลายชนิด แต่แบ่งใหญ่ๆ เป็น สองชนิด คือ ชนิดเซลล์มะเร็งจับกินแร่รังสีไอโอดีน และ ชนิดเซลล์มะเร็งไม่จับกินแร่รังสีไอโอดีน  โรคชนิดเซลล์จับกินแร่รังสีไอโอดีนมีความรุนแรงโรคต่ำกว่าชนิดเซลล์ไม่จับ กินแร่รังสีไอโอดีนมาก


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์รักษาอย่างไร? 

การ รักษาหลัก ของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ คือ การผ่าตัด  และหลังการผ่าตัด จะมีการตรวจก้อนมะเร็งจากการผ่าตัดเพื่อตรวจพิสูจน์ทางพยาธิวิทยา และ แพทย์จะประเมินว่า สมควรต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องด้วยการรับประทาน แร่รังสี ( แร่รังสีไอโอดีน) หรือไม่   ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่า เป็นเซลล์ชนิดจับกินแร่รังสีไอโอดีนหรือไม่   แร่รังสีไอโอดีน อาจอยู่ในรูปแคปซูล หรือ เป็นน้ำ ซึ่งจะให้การรักษา โดยแพทย์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  และ/หรือ แพทย์ทางรังสีรักษา   แต่บางครั้งเมื่อโรคลุกลามเข้าอวัยวะข้างเคียง อาจมีการฉายรังสีรักษาร่วมด้วย   และถ้าเป็นโรคมะเร็งชนิดเซลล์รุนแรง /เซลล์มะเร็งไม่จับกินแร่รังสีฯ อาจมีการรักษาร่วม หลังการผ่าตัด ด้วยรังสีรักษา และยาเคมีบำบัด


โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์รักษาหายไหม? 

โดย ทั่วไป โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ส่วนใหญ่ เป็นชนิดจับกินแร่รังสีไอโอดีน ซึ่งมีความรุนแรงโรคต่ำมาก  รักษาแล้วมีโอกาสหายสูง  อย่างไรก็ตาม  ความรุนแรงโรค นอกจากขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งแล้ว ยังขึ้นกับอายุ ถ้าอายุตั้งแต่ ๔๕ ปี ความรุนแรงโรคสูงกว่า  และถ้าเป็นเพศชายความรุนแรงโรคสูงกว่าเพศหญิง


เมื่อผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว ร่างกายยังมีไทรอยด์ฮอร์โมนอีกไหม?

ภาย หลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้ง สองข้างแล้ว ร่างกายไม่สามารถสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนได้อีก  ผู้ป่วยต้องรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนตลอดชีวิต (ขาดยาฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ได้ตลอดชีวิต) 

ยาไทรอยด์ฮอร์โมนที่ผู้ป่วยได้รับ  นอกจากชดเชยไทรอยด์ฮอร์โมนให้กับร่างกายแล้ว  ยังช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดเซลล์จับกินแร่รังสีฯ ย้อนกลับเป็นซ้ำได้อีกด้วย  เนื่องจากยาไทรอยด์ฮอร์โมนมีผล ชะลอ/หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดเซลล์จับกินแร่รังสีฯ ได้  ดังนั้น ภายหลังครบการรักษาแล้ว ผู้ป่วยยังคงต้องรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนต่อเนื่องตลอดชีวิต  ขาดยาไม่ได้


มีวิธีตรวจโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ตั้งแต่เริ่มเป็นไหม?

ใน ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรอง หรือ ตรวจให้พบโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ตั้งแต่เริ่มเป็น/ยังไม่มีอาการ   แต่ทุกๆคน ควรหัดสังเกตลำคอของตนเอง และ คลำลำคอ โดยเฉพาะในคนที่มีครอบครัวเป็นโรคของต่อมไทรอยด์ หรือ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์  โดยถ้าพบมีคอโต หรือ คลำได้ก้อนเนื้อผิดปรกติ  หรือคลำพบต่อมน้ำเหลือลำคอโต  ควรรีบปรึกษาแพทย์


ป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้ไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์