เครื่องฉายรังสีชนิดลึกเครื่องแรกในประเทศไทยติดตั้งในโรงพยาบาลศิริราช เป็นเครื่อง Kelleknett, 10MA 230KV, aerial type, motor rectification  ด้วยพระกรุณาของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์*ที่ทรงระลึกถึงและห่วงใยในความเจ็บป่วยของประชาชนที่เป็นโรคมะเร็ง จึงได้ประทานเงินจำนวน 16,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งนับเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้น เพื่อจัดซื้อและเริ่มให้บริการรักษาทั้งโรคมะเร็งและโรคผิวหนัง นับเป็นการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาครั้งแรกในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นปีแรกของการใช้เครื่อง ได้ให้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคผิวหนังรวม 179 ราย จำนวน 846 ครั้ง ในปีต่อมาจำนวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นเป็น 413 ราย จำนวน  4,258 ครั้ง

ปี พ.ศ. 2480 ศาสตราจารย์ นพ.อำนวย เสมรสุต ได้รายงานผลการรักษามะเร็งผิวหนังด้วยรังสีเอกซ์ต่อที่ประชุมวิชาการของโรงพยาบาลศิริราช และได้ตีพิมพ์ในวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ในปีเดียวกัน นับเป็นรายงานการใช้รังสีรักษาโรคมะเร็งครั้งแรกในประเทศไทย

*พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ประชวรด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในปี พ.ศ. 2503 และได้รับการถวายการรักษาด้วยการผ่าตัดและรังสีรักษา ณ โรงพยาบาล Royal Marsden, Fulham Road กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้ทรงบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างหอผู้ป่วยชื่อ  Princess Chula Ward ให้กับโรงพยาบาล Royal Marsden, Sutton, Surrey ชานกรุงลอนดอน ใช้เป็นหอผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวจนถึงปัจจุบัน