เนื่องด้วยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมทางวิชาการกลางปี ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และอุปสรรคปัญหาระหว่างแพทย์รังสีรักษา นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ตลอดจนแพทย์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
     สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย เห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอเรียนเชิญแพทย์และนักฟิสิกส์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าอาหาร กรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนกลับมายัง e-mail address : thastro2010@gmail.com ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559

{phocadownload view=file|id=195|target=s}

{phocadownload view=file|id=196|target=s}

{phocadownload view=file|id=194|target=s}