ด้วยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี 2558  ครั้งที่ 26 เรื่อง “Altered Fractionation-Radiobiological Effect” ระหว่างวันที่ 13 – 15  มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างแพทย์   นักฟิสิกส์   นักรังสีการแพทย์   พยาบาล   ตลอดจนผู้สนใจ  อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย

                สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา    และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  และกรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนกลับมายังสมาคมฯ ส่วนแบบฟอร์มการจองที่พักให้ส่งไปยังโรงแรมตามที่ระบุในแบบฟอร์ม  อนึ่งผู้สนใจที่ต้องการส่งบทความ หรือบทคัดย่อ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งวิวัฒน์ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย กรุณาส่งมาที่รศ.นพ.ชวลิต  เลิศบุษยานุกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail : Thairedjournal@yahoo.co.th This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31  มกราคม  2558

 

รายละเอียดงานประชุม