ด้วยมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ American Society of Clinical Oncology(ASCO) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ Best of ASCO Bangkok 2015 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2588 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการรักษาและเทคนิคในการรักษาโรงมะเร็งให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ในการนี้ทางมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ BEST OF ASCO Bangkok 2015 และขอเรียนท่านฯ พร้อมทั้งสมาชิกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.boabangkok.com ผู้ที่สนใจกรุณากรอกรายละเอียดใบสมัคร และส่งกลับมายังหมายเลขโทรสาร (02) 718 1537 หรือทางอีเมล์ registration@boabangkok.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ (02) 718 1537

{phocadownload view=file|id=134|target=s}