ชื่อ-นามสกุล แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ (PATHOMPHORN SIRAPRAPASIRI)

ยศ   ________

ตำแหน่ง นายแพทย์เชึ่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา

ตำแหน่งบริหาร                      

ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สถานะปัจจุบัน                       

เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ

ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2552, คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2553,จริยธรรมสรรเสริญ (90 ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554)**

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย**

วัน-เดือน-ปี เกิด 19 มิถุนายน 2518

การศึกษา

วุฒิ ปี ที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา
วท.บ.
พ.บ. พ.ศ.2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว.ว. พ.ศ.2547 วุฒิบัตรรังสีรักษา โรงพยาบาลราชวิถี
อ.ว.
วุฒิ อื่นๆ

 

ที่อยู่ปัจจุบัน  263/1 ซอยพัฒนาการ74 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ 10250 

ที่ทำงานปัจจุบัน กลุ่มงานรังสีรักษา โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

หมายเลขหลัก หมายเลขสำรอง
โทรศัพท์บ้าน 02-7221891
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 666 2960
โทรสาร 02 3548105
e-mail spathomphorn@gmail.com
ช่องทางอื่นๆ  ที่ทำงาน 02 354 8051

 

Similar Openings

แพทย์
นายแพทย์เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

View Posting
แพทย์
แพทย์หญิงอัจจิมา ชลไพศาล

View Posting