ชื่อ นามสกุล แพทย์หญิงอัจจิมา ชลไพศาล (ATCHIMA CHOLPAISAL)

ยศ_______________

ตำแหน่ง__________________

ตำแหน่งบริหาร_____________

ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ชำนาญการ

สถานะปัจจุบัน______________

เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ________________**

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ_______________**

วัน-เดือน-ปี เกิด  25 กันยายน 2523

การศึกษา

วุฒิ ปี ที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา
วท.บ.
พ.บ. พ.ศ.2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว.ว.
อ.ว.
วุฒิ อื่นๆ

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 156/11 หมู่บ้านกฤษดานคร 31 ซ.รัศมี 9 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ที่ทำงานปัจจุบัน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

หมายเลขหลัก หมายเลขสำรอง
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 734 4353
โทรสาร
e-mail nam_med27@hotmail.com
ช่องทางอื่นๆ  ที่ทำงาน 02 244 3255-6

 

 

Similar Openings

แพทย์
แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ

View Posting
แพทย์
นายแพทย์เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

View Posting