นายแพทย์เอกสิทธิ  ธราวิจิตรกุล (EKKASIT THARAVICHITKUL)

ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าหน่วยรังสีรักษา

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

วัน-เดือน-ปี เกิด: 25 มีนาคม 2519

การศึกษา

วุฒิ

ปี ที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

พ.บ. พ.ศ.2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว.ว. พ.ศ.2547 วุฒิบัตรรังสีรักษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิ อื่นๆ พ.ศ.2550 Fellowship : สถาบัน UK-SH,campus kiel

ที่อยู่ปัจจุบัน: 110/20 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ที่ทำงานปัจจุบัน: หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/20
ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

หมายเลขหลัก หมายเลขสำรอง
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

085 036 1113

โทรสาร
e-mail

paan_31@hotmail.com

ช่องทางอื่นๆ  ที่ทำงาน

053 935 456 ต่อ 116

Similar Openings

แพทย์
แพทย์หญิงอัจจิมา ชลไพศาล

View Posting
แพทย์
แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ

View Posting