Handout THASTRO 2021

ประชุม Refresher course 2021

ประชุม Refresher Course 2020

การประชุมวิชาการประจำปี 2561

การประชุมวิชาการ The 13th refresher course for residents in radiation oncology วันที่ 20-21 มกราคม 2561

การประชุมกลางปี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการ The 14th refresher course for residents in radiation oncology วันที่ 26-27 มกราคม 2562

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562