• ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม
    IAEA/RCA Training Course “Project: RAS6072- Strengthening Intensity Modulated Radiation Therapy Capability”

    ลงทะเบียน

การประชุมครั้งถัดไป

การประชุมทางวิชาการ สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจ ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสมาชิก