บทนำ

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 จัดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์รังสีรักษา นักฟิสิกส์การแพทย์ พยาบาล นักรังสีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาปริญญาโท และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมเพื่อเกิดความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย ในหลายๆด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งจากผู้มีประสบการณ์ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการมาพบปะเจอกันของเหล่าสมาชิก ก่อให้เกิดความคุ้นเคย ความรักสามัคคีในสมาคม