เนื่องด้วยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมทางวิชาการกลางปี ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00–16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และอุปสรรคปัญหาระหว่างแพทย์รังสีรักษา นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ตลอดจนแพทย์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย เห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้ง นี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าอาหาร ท่านสามารถลงทะเบียนใน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkeNkNWnwwBiTr5IoN5qw1rdKI6E8iEvDddycrhYIhG7XPOA/viewform?usp=sf_link โดยกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนส่ง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560

THASTRO 2017 mid year final program