ด้วย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเจ้าภาพในจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Brain metastases and hippocampal avoidance workshop” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–16 มิถุนายน 2560 ณ. ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร SIMR คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีการแพร่กระจายไปยังสมองให้กับ แพทย์รังสีรักษา นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์และแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง ด้วยเทคนิคใหม่ทางรังสีรักษาที่ลดผลข้างเคียงทางระบบประสาท การรักษาด้วยยา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560

 

23_เชิญประชุม hippocampal avoidance workshop

Workshop-On-Management-of-Brain-Metastases VG & WAT final 24012017

แบบฟอร์มลงทะเบียน