สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการเสนองานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปี 2 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรังสีกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ เวลา 08.00-17.30 น. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย เห็นว่าการเสนองานวิจัยของแพทย์ ประจำบ้านฯครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์รังสีรักษา และแพทย์ประจำบ้านในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสนองานวิจัยฯ ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าอาหาร กรุณาลงทะเบียนใน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvPjd_ZwG8R3ZaTza3Dw7XVgBp5sT-9_7O3guzT43gP709fw/viewform?usp=sf_link โดยกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนส่งกลับภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อสมาคมฯจะได้ดำเนินการเตรียมอาหารและของว่างให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสนองานวิจัยฯ ต่อไป

2017 Program_Proposal Thesis Dent 2

2017_InvitationLetter_Proposal Thesis Dent 2