คุณสมบัติสำหรับ ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม 3rd IAEA-RTC RAS6062

1. รังสีรักษาแพทย์ต้องจบวุฒิบัตรรังสีรักษาและมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีในเรื่องรังสีรักษาระยะใกล้ ถ้ามีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในหัวข้อเกี่ยวกับรังสีรักษาระยะใกล้ในมะเร็งปากมดลูกจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. นักฟิสิกส์การแพทย์ ต้องจบปริญญาโทฟิสิกส์การแพทย์ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในเรื่องรังสีรักษาระยะใกล้ และถ้ามีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในหัวข้อเกี่ยวกับรังสีรักษาระยะใกล้ในมะเร็งปากมดลูกจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้าร่วมการอบรม IAEA-RTC RAS6062 ครั้งที่ 1 และ 2 มาก่อน

 ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV และ ประวัติการทำงานมาที่
 ผศ นพ เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 ทางอีเมล์ ekkasit.t@cmu.ac.th ใด้ภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557

{phocadownload view=file|id=117|target=b}

{phocadownload view=file|id=118|target=b}