คุณสมบัติสำหรับ ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม 3rd IAEA-RTC RAS6062

1. รังสีรักษาแพทย์ต้องจบวุฒิบัตรรังสีรักษาและมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีในเรื่องรังสีรักษาระยะใกล้ ถ้ามีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในหัวข้อเกี่ยวกับรังสีรักษาระยะใกล้ในมะเร็งปากมดลูกจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. นักฟิสิกส์การแพทย์ ต้องจบปริญญาโทฟิสิกส์การแพทย์ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในเรื่องรังสีรักษาระยะใกล้ และถ้ามีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในหัวข้อเกี่ยวกับรังสีรักษาระยะใกล้ในมะเร็งปากมดลูกจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้าร่วมการอบรม IAEA-RTC RAS6062 ครั้งที่ 1, 2 และ 3 มาก่อน
4. ผู้สมัครที่มีทั้งแพทย์และนักฟิสิกส์จากสถาบันเดียวกัน และเป็นสถาบันที่ไม่เคยเข้าร่วม IAEA-RTC RAS6062 ครั้งที่ 1, 2 และ 3 มาก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อน

 

 ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV และ ประวัติการทำงานมาที่
 ผศ นพ เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ทางอีเมล์ ekkasit.t@cmu.ac.th ใด้ภายในวันที่ 23 มกราคม 2558

{phocadownload view=file|id=131|target=s}

{phocadownload view=file|id=132|target=s}