ด้วย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ร่วมเป็นเจ้าภาพในจัดการฝึกอบรม IAEA/RCA Training Course “Project: RAS6072- Strengthening Intensity Modulated Radiation Therapy Capability” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาการใช้การฉายรังสีเทคนิค IMRT ในโรคมะเร็งปอด และมะเร็งหลอดอาหาร ให้กับแพทย์รังสีรักษาและนักฟิสิกส์การแพทย์จากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง IAEA และสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว กรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ฟรีค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

RTC#6 schedule Draft2 jan 2017

registrationform-workshop

registrationform