สมาคมขอประชาสัมพันธ์งานประชุม International Conference on Advances in Radiation Oncology, Vienna  Austria, 20-23 June 2017.  สมาชิกท่านใดสนใจส่ง paper เข้าร่วมงานประชุมที่เวียนนา  จะไม่เสียค่าลงทะเบียน  กำหนด Deadline ขอให้ส่งชื่อกลับมาที่สมาคมก่อน 15 ตุลาคม 2559 เพื่อสมาคมจะได้ดำเนินการส่งต่อให้ปส.ต่อไป

** ขยายเวลาการส่ง paper ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 **