งานประชุมวิชาการ

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางการประชุม

ดาวน์โหลด

or check out more demos

จดหมายเชิญประชุม

ดาวน์โหลด

or check out more demos

จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562

ดาวน์โหลด$59 USD

or check out more demos

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน$59 USD

or check out more demos

แบบฟอร์มจองห้องพัก

กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด

or check out more demos