เนื่องด้วยสมาคมรังสีรั กษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ IBA ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Proton Therapy for Head and Neck Cancer and Pediatric Malignancies” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน  2558  เวลา 12.00 – 16.00 น.

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิ ทยาแห่งประเทศไทย เห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้ งนี้จะเป็นประโยชน์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่ สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ ายในการลงทะเบียนและค่าอาหาร กรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบี ยนกลับมายัง e-mail address : thastro2010@gmail.com ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

{phocadownload view=file|id=166|target=s}

{phocadownload view=file|id=167|target=s}