ด้วยสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย) จะจัดให้มีการประชุมโรคมะเร็งสหสาขา ครั้งที่ 2 /2559 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ก้าวทันและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นระหว่างวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานกับสภาวะของประเทศไทย

ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และกรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มการจองที่พักกลับมายังสมาคมฯ

{phocadownload view=file|id=197|target=s}