ด้วยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี 2559  ครั้งที่ 27 เรื่อง “SRS/SRT/SBRT” ระหว่าง วันที่ 11 – 13  มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างแพทย์   นักฟิสิกส์   นักรังสีการแพทย์   พยาบาล   ตลอดจนผู้สนใจ  อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย

รายละเอียดงานประชุม

{phocadownload view=file|id=169|target=s}

{phocadownload view=file|id=187|target=s}

{phocadownload view=file|id=186|target=s}