ด้วยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี 2560  ครั้งที่ 28 ระหว่าง วันที่ 10 – 12  มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จ.อุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างแพทย์   นักฟิสิกส์   นักรังสีการแพทย์   พยาบาล   ตลอดจนผู้สนใจ  อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย

{phocadownload view=file|id=203|target=s}

{phocadownload view=file|id=204|target=s}

{phocadownload view=file|id=205|target=s}

{phocadownload view=file|id=206|target=s}

{phocadownload view=file|id=207|target=s}