ด้วยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ The 11th refresher course for residents in radiation oncology ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2559 ณ ห้อง 910 B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู ความก้าวหน้าด้านวิชาการแก่แพทย์ประจาบ้านสาขารังสีรักษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาระหว่างแพทย์รังสีรักษา
สมาคมฯ เห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอเรียนเชิญแพทย์และแพทย์ประจาบ้าน ในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าอาหาร กรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนกลับมายัง e-mail address : thastro2010@gmail.com ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

รายละเอียดงานประชุม

{phocadownload view=file|id=171|target=s}

{phocadownload view=file|id=170|target=s}

{phocadownload view=file|id=172|target=s}

{phocadownload view=category|id=22|text=Download เอกสารประกอบการประชุม|target=s}