ด้วยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ The 12th refresher course for residents in radiation oncology ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 ณ ห้อง 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู ความก้าวหน้าด้านวิชาการแก่แพทย์ประจำบ้านสาขารังสีรักษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาระหว่างแพทย์รังสีรักษา
    สมาคมฯ เห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าอาหาร กรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนกลับมายัง e-mail address : thastro2010@gmail.com ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

{phocadownload view=file|id=201|target=s}

{phocadownload view=file|id=202|target=s}

{phocadownload view=file|id=208|target=s}