การประชุมวิชาการ The 16th refresher course for residents in radiation oncology  ระหว่างวันที่  23 – 24  มกราคม  2564 ณ ห้องเรียน 910  ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุณาลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/Es2FYxd1CERsn6ga9  หรือทางคิวอาร์โค้ด  ภายในวันที่ 20  ธันวาคม 2563