• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
background

ABOUT US

ประวัติสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

    สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงชมรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย” โดยกลุ่มแพทย์อาวุโสทางรังสีรักษา ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ พญ.พิศมัย อร่ามศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภิญโญ กำภู ณ อยุธยา และรองศาสตราจารย์ นพ. ทวีป นพรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พญ. สายสงวน อุณหนันทน์ และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. ไพรัช เทพมงคล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ. สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สนาน สิมารักษ์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันเอก นพ.วัฒนา บุษปะวรรณ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. กวี ทังสุบุตร จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นพ.จงดี สุขถมยา จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.พวงทอง ไกรพิบูลย์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์อาวุโสกลุ่มนี้ได้ปรึกษาหารือกันว่า วิชารังสีรักษาได้ทำประโยชน์ให้กับวงการแพทย์ และได้ทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งมาเป็นจำนวนมาก เป็นเวลาร่วม ๓๐ ปีแล้ว แต่วิชาสาขานี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นวิชารังสีรักษาในต่างประเทศได้แยกออกเป็นอิสระจากวิชารังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นเวลานานหลายปีแล้ว ส่วนแพทย์สาขารังสีรักษาในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมากต้องทำงานหนัก และยังต้องเสี่ยงอันตรายต่อรังสีอีกด้วย เมื่อริเริ่มกลุ่มรังสีรักษานี้ จึงได้จัดตั้งเป็นชมรมรังสีรักษาแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๔ และได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่ตั้งชมรมอยู่ ณ ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ช่วงเริ่มต้นมีสมาชิกทั้งประเทศจำนวนเพียง ๔๒ คน โดยมีศาสตราจารย์พญ.พิศมัย อร่ามศรี เป็นประธานชมรมฯ รศ.พญ.สายสงวน อุณหนันทน์ เป็นรองประธานชมรมฯ และศ.นพ.ไพรัช เทพมงคลเป็นประธานฝ่ายวิชาการ ศ.นพ.ไพรัช เทพมงคลได้เป็นผู้ดำเนินงานเผยแพร่ทางด้านวิชาการของชมรมฯโดยเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ร่างหลักสูตรวิชา Radiobiology ตลอดจนเป็นผู้สอนหลักวิชา Radiobiology ร่วมกับพันเอกทัศนัย สุริยะจันทร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยาทั้งหมดทุกสาขาและมีการสอบพร้อมกับวิชา Medical Physics เพื่อสอบเป็น Part I Examination พร้อมที่จะก้าวไปสอบ Part II ซึ่งเป็น Clinical Radiotherapy ต่อไป ทางด้านวิชา Clinical Radiobiology นั้น ศ.นพ.ไพรัช เทพมงคล ในฐานะประธานฝ่ายวิชาการได้เชิญอาจารย์อาวุโสจากทุกๆสถาบันมาเป็นวิทยากรบรรยายแก่แพทย์ประจำบ้านรังสีรักษา ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติเดือนละครั้งมาโดยตลอด และมีการร่วมประชุมทางวิชาการโดยให้มีการหมุนเวียนไปยังโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพฯ และมีการประชุมส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๘ ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับนานาชาติในประเทศไทย ๒ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และ ๒๕๒๙

    ชมรมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีรักษา โดยขอแยกวิชานี้ออกจาก สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งเดิมจะเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรของทั้ง๒สาขาวิชาร่วมกันสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาอนุมัติตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ และอนุมัติให้เริ่มมีการฝึกอบรมได้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙

 ต่อมาชมรมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการขออนุญาตจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๘ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนตั้งเป็นสมาคมได้ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ที่ทำการจดทะเบียนสมาคมมี ๕ คนดังนี้

 • แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรีเป็นผู้ริเริ่ม
 • นายแพทย์กวี ทังสุบุตร
 • แพทย์หญิงสายสงวน อุณหนันทน์
 • นายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์
 • นายแพทย์วัฒนา บุษปะวรรณ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

 • ส่งเสริมความรู้ การศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์ทางรังสีรักษา
 • เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่สมาชิก บุคคลากรที่อยู่ในวงการรังสีรักษา แพทย์สาขาอื่นๆและประชาชน
 • สร้างสรรค์ความสามัคคีของแพทย์ทางรังสีรักษาจากสถาบันต่างๆ
 • กระตุ้นให้แพทย์รุ่นเยาว์มาสนใจรังสีรักษา รวมทั้งเพื่อเป็นแพทย์ทางรังสีรักษามากขึ้น
 • เป็นตัวแทนของแพทย์ทางรังสีรักษาแห่งประเทศไทย
 • ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

      ได้มีการเลือกตั้งกรรมการของสมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทยขึ้น และกรรมการชุดแรกมีจำนวน ๑๗ คน ดังรายนามต่อไปนี้ (ใช้ยศเดิมในขณะนั้น)

 • ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี          นายก
 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสายสงวน อุณหนันทน์ อุปนายก
 • นายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์         เลขาธิการ
 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูล         เหรัญญิก
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ กวี ทังสุบุตร         ปฏิคม
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพรัช เทพมงคล         ประธานฝ่ายวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลักษณา โพชนุกูลรอง ประธานฝ่ายวิชาการ
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีป นพรัตน์         กรรมการกลาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรีย์ ฐิตะฐาน กรรมการกลาง
 • นาวาอากาศเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ กรรมการกลาง
 • พันเอก นายแพทย์วัฒนา บุษปะวรรณ         กรรมการกลาง
 • นาวาอากาศตรี นายแพทย์เอกชัย วิเศษศิริ         กรรมการกลาง
 • พันตรี แพทย์หญิงพรศรี มหาทุมะรัตน์         กรรมการกลาง
 • นายแพทย์พิศิษฐ์ ศิริสุข         กรรมการกลาง
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์จงดี สุขถมยา กรรมการกลาง
 • นายแพทย์วิชาญ หล่อวิทยา          กรรมการกลาง
 • แพทย์หญิงมณเฑียร เปสี         กรรมการกลาง

        สมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Society of Radiation Oncology of Thailand และตั้งอยู่ ณ ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีตราเครื่องหมายของสมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย ซึ่งออกแบบโดย นายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการเปลี่ยนชื่อสมาคมอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสากลและงานที่ทำ จึงได้เปลี่ยนชื่อ สมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย เป็น สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology และกำหนดใช้ตัวย่อว่า THASTRO ซึ่งชื่อนี้ใช้มาถึงทุกวันนี้   

    ปัจจุบัน สมาคมฯมีความเจริญก้าวหน้า โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้จัดการประชุมวิชาการต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอระดับในประเทศแต่ละปีจะจัด ๒ ครั้ง คือ การประชุมใหญ่ประจำปี และการประชุมกลางปี ในปี ๒๕๕๗ นี้จะเป็นครั้งที่ ๒๕ ส่วนการประชุมนานาชาติก็มีการจัดร่วมกับ ESTRO และ IAEA การที่สมาคมฯมีความเจริญก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่อาจารย์อาวุโสได้ตั้งไว้ เป็นเพราะรากฐานที่วางไว้อย่างดี และมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างสมาชิกทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นเยาว์ จึงขอจารึกชื่อของนายกสมาคมตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบันไว้ ดังนี้

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี         พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิญโญ กำภู ณ อยุธยา         พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓
 • ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงสายสงวน อุณหนันทน์ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕
 • นายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์                พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรีย์ ฐิตะฐาน         พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ หล่อวิทยา                 พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓
 • พลอากาศตรี นายแพทย์เอกชัย วิเศษศิริ                 พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗
 • นายแพทย์ ยงยุทธ คงธนารัตน์                 พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑
 • รองศาสตราจารย์ พลตรี นายแพทย์ประมุข พรหมรัตนพงศ์         พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย         พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ แดงประเสริฐ         พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐ (ปัจจุบัน)         พ.ศ.๒๕๖๔-ปัจจุบัน

        ทางสมาคมขอขอบคุณศ.เกียรติคุณนพ.ไพรัช เทพมงคล และศ.เกียรติคุณพญ.วิมล สุขถมยา ที่ช่วยกรุณารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลมา ณ ที่นี้ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

คณะกรรมการ

วาระปี พ.ศ. 2564 – 2566

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ.พญ.มัณฑนา ธนะไชย
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.พญ อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ.พญ.พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.พญ.นันทกานต์ อภิวโรดมภ์
โรงพยาบาลศิริราช

รศ.พญ.จันจิรา เพชรสุขศิริ
โรงพยาบาลศิริราช

ผศ.(พิเศษ) พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ.นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผศ.พญ.ปฐมพร ศิระประภาศิริ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

พญ.ชลศณีย์ คล้ายทอง
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์

น.อ.หญิง หม่อมหลวงอภิรดี กฤดากร
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นพ.ธราธร ตุงคะสมิต
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ดร.พญ,ณปภัช อมรวิเชษฐ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ว่าที่ร้อยตรี นพ.ปิยะ ประทีปะเสน
โรงพยาบาลราชวิถี

ผศ.พญ.ชมพร สีตะธนี
โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รศ.พญ. ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
โรงพยาลวชิรพยาบาล

พ.อ.หญิง ศิรินทิพย์ ทรงวุฒิวิชัย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นพ.จิรศักดิ์ สุขาบูรณ์
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ผศ.พญ.ศศิกาญจน์ จำจด
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย
โรงพยาบาลศิริราช

อนุกรรมการ

วาระปี พ.ศ. 2564 – 2566

นพ. เพชร อลิสานนท์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.พญ.กีรติกานต์ บุญญาวรรณ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นพ.เพทาย รอดละมูล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผศ.พญ.อชิรญา เตยะธิติ
โรงพยาบาลศิริราช

อ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ.นพ. กุลธร เทพมงคล
โรงพยาบาลศิริราช

ผศ.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล
โรงพยาบาลศิริราช

นพ.ชัยรัตน์ โล่วณิชเกียรติกุล
โรงพยาบาลรามาธิบดี

น.ต.หญิง กนกพิศ โตวนำชัย
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พญ.ฐิติพร จารุเธียร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ.ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.พญ.พิมพ์ขวัญ กำเนิดศุภผล
-

พญ.กุลฉัตร รัตนะคูณชัย
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์

พญ. รุ่งอรุณ จิระตราชู
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผศ.(พิเศษ) พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นพ.ชวลิต หลักดี
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

นพ.ภูริวัฒน์ เมืองวงศ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

นพ.ยศดนัย นาเมืองจันทร์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์

พญ.กนกพร ทองเลิศ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์