• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลสกลนคร 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Tel : 042 176 000
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-518200-11117
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลสุรินทร์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
Tel : 044-511757
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045 313317 ต่อ 1033
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 4 เครื่อง
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ ถ.มิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
Tel : 042-207375-80
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 3 เครื่อง
โรงพยาบาลขอนแก่น
หน่วยรังสีรักษา
โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224624
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
หน่วยรังสีรักษา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-235125
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel : 043-363497
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 4 เครื่อง