• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลราชบุรี
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลราชบุรี 85 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
Tel : 032-719600,1789
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง