• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
Tel : 075801020
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลหาดใหญ่
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 3 เครื่อง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 4 เครื่อง